朝中措(应令锦林檎)姜特立宋代原文译文赏析

  朝中措(应令锦林檎)姜特立宋代原文译文赏析

  朝中措(应令锦林檎)原文:

  芳林曲径锦玲珑。腻白借微红。元是海棠标格,司花点化东风。 端相浑似,玉真未醉,春思先慵。留取浅颦低笑,夜深翠幄轻笼。

  朝中措(应令锦林檎)拼音解读:

  fāng lín qǔ jìng jǐn líng lóng 。nì bái jiè wēi hóng 。yuán shì hǎi táng biāo gé ,sī huā diǎn huà dōng fēng 。 duān xiàng hún sì ,yù zhēn wèi zuì ,chūn sī xiān yōng 。liú qǔ qiǎn pín dī xiào ,yè shēn cuì wò qīng lóng 。芳林曲径锦玲珑。腻白借微红。元是海棠标格,司花点化东风。 端相浑似,玉真未醉,春思先慵。留取浅颦低笑,夜深翠幄轻笼。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。